Blogger i forum raje iz Houstona!

Tuesday, November 29, 2005

Semir Osmanagic - Saopstenje za StampuSa zadovoljstvom objavljujem izvode iz zvaničnog “Izvještaja o geološkom ispitivanju tla na lokaciji uzvišenja Visočica u Visokom”, području prve piramide u Evropi.

Autor Izvještaja je dipl. geolog Nađija Nukić, stručnjak sa 25-o godišnjim iskustvom na geološko-sedimentološkim radovima širom Bosne i Hercegovine. U Izvještaju se, između ostalog, kaže:

“S obzirom da je oblik Visočice pravilan geometrijski oblik, čije su sve četiri strane identične (osim prednjeg dijela zbog ulaznog platoa), može se zaključiti da priroda u toku svog stvaranja nije mogla istaložiti ovako pravilan geometrijski oblik, jer svi materijali (breča, konglomerat, grauvake-pješčari) pripadaju sedimentnim kastičnim stijenama, koje su nastale od sitnih čestica nošenih vodom i taložene!
Na predmetnoj lokaciji su određene mikrolokacije tri sondažna bunara. Penjući se od lokacije sondažnog bunara na bočnoj strani objekta ka vrhu Visočice utvrđeno je da se nakon određene dužine penjanja pod istim konstantnim uglom dolazi na jedan zaravnjen plato, širine 2,5 metra, da bi nakon toga ponovno bio uspon, pa opet plato i tako sve do vrha Visocice.
Grubim otkopavanjem su se ukazale određene konture, za koje se može reći da imaju određenu geometriju. Čišćenjem blokova špartlom i metlicom može se vidjeti da su blokovi slagani jedan na drugi, s tim da je onaj koji se nalazio iznad smaknut prema unutra, ali su poredani kao cigle pri gradnji objekata!
Interesantna je pojava da na blokovima koji su bili prekriveni mahovinom, blok je čitav i neoštećen. Takva dva bloka su otkrivena ispod sondažnog bunara, gdje se jasno vide ravne strane ta dva bloka i mjesto njihovog spajanja. Daljnjim detaljnim čišćenjem spoja između dva bloka, na mjestu gdje je humus ušao dublje u dubinu, otkriveno je da je taj blok obrađen i ravne glatke površine!
Na lokaciji drugog sondažnog bunara konstatovana je pojava ploča od dolomita i pješćara koje su pravilno raspoređene u istom nivou po cijeloj površini sondažnog bunara. Na dubini od 1,70 metara izvađena je ploča pješćara na kojoj se jasno vide koncentrični krugovi. Ovu pojavu treba u daljim istraživanjima ispitati u smislu da li je to rad ljudskih ruku.
Ukupna širina i dužina trećeg sondažnog bunara je 9,30 x 9,80 metara i može se konstatovati, a imajuci u vidu prethodna sondažna bušenja, da je plato najvjerovatnije svojom cijelom dužinom centralnog dijela popločan. Popločavanje nije bilo u vidu stepenica, već je postavljanje ploča pratilo nagib padine. Vizuelno se može reći da su ploče pješćara djelo ljudskih ruku, što znači iz bloka izvađene i izrezane u dimenzije koje su im bile potrebne!”
Iz svega navedenog očigledno je da se potvrđuje postavljena hipoteza o “brdu Visočici” kao kolosalnoj kamenoj strukturi – piramidi. Zidovi Bosanske piramide Sunca su građeni od obrađenih megalitnih blokova breče, koji su doneseni na ovu lokaciju i formiraju stepenastu piramidu. Prilazni plato je monumentalnih dimenzija (preko 15.000 kvadratnih metara) popločan sa pravilnim arhitektonskim pločama, odsječenog i poliranog pješćara.

Potpuno je isključeno da je riječ o prirodnoj formaciji ili srednjevjekovnim stečcima!

Ovi rezultati dali su puno pravo za formiranje Fondacije pod nazivom “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca” koja u ovom momentu okuplja blizu 200 intelektualaca iz BiH i čitavog svijeta. Ova sjajna koncentracija znanja i entuzijazma nastavlja sa pripremama za slijedeću fazu istraživanja u aprilu 2006. godine.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home